POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Ochrona prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane. Zdarza się również, że dane te powierzasz także naszym partnerom czyli podmiotom z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie. Polityka ochrony danych osobowych służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Najważniejsze pojęcia związane z ochroną danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Przedstawienie poniższych informacji stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest:

RJSPORTS JAN RAJWA, ul. Główna 32, 43-440 Kisielów

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na nasz adres mailowy jasiurajwa@gmail.com oraz osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul.Główna 32, 43-440 Kisielów

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do skontaktowania się z Tobą w celu zrealizowania usług które u nas zamawiasz np. :adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko i inne dane które Nam podajesz np. w ramach formularza kontaktowego lub formularza zapisu dostępnych na naszej stronie, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie czyli zawarte w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z Naszą działalnością i w zakresie niezbędnym do:

1) przedstawienia oferty, marketingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

4) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, działania windykacyjne, badanie satysfakcji uczestników oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi świadczenie tych usług.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie na nasze polecenie. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Czy stosujemy profilowanie?

Twoje dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy Twoje dane są przekazywane poza EOG?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, gdyby jednak miało to nastąpić będzie to odbiorca certyfikowany w ramach programu Privacy Shield.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać email na adres:

jasiurajwa@gmail.com